Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Pora Na Seniora. Fundacja została ustanowiona przez Archidiecezję Wrocławską, zwaną dalej „Fundatorem” w dniu 20 maja 2015 r.
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 z późn. zm.), odpowiednich przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu.
Siedzibą Fundacji jest Jelcz-Laskowice. Fundacja posiada osobowość prawną.

Statut Fundacji (pdf)