Skip to main content

Fundacja Pora na Seniora

Fundacja Pora na Seniora

Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Pora Na Seniora. Fundacja została ustanowiona przez Archidiecezję Wrocławską, zwaną dalej „Fundatorem” w dniu 20 maja 2015 r.
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 z późn. zm.), odpowiednich przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu.
Siedzibą Fundacji jest Jelcz-Laskowice. Fundacja posiada osobowość prawną.

Statut Fundacji (pdf)

Cele Fundacji

Cele Fundacji

Cele Fundacji są następujące:

 • opieka i pomoc świadczona ludziom starszym, ubogim, chorym oraz niepełnosprawnym;
 • ochrona zdrowia;
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
 • wspieranie rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa;
 • działalność charytatywna;
 • ochrona i ratowanie obiektów zabytkowych i sakralnych;
 • promocja dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • zakładanie i prowadzenie domów spokojnej starości, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów rehabilitacyjnych, instytucji opieki socjalnej, w tym punktów opieki paliatywnej;
 • organizowanie i świadczenie pomocy lekarskiej i rehabilitacyjnej;
 • organizowanie, prowadzenie, finansowanie prac budowlanych, remontowych, konserwatorskich;
 • zarządzanie obiektami;
 • współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi, organami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi;
 • występowanie wobec władz państwowych, organizacji samorządowych, społecznych i innych instytucji w interesie osób potrzebujących, w tym starszych, schorowanych, niepełnosprawnych oraz współpracowanie z nimi;
 • promocję i organizację wolontariatu;
 • organizowanie zbiórek, imprez dochodowych celem przysporzenia środków na działalność charytatywną;
 • organizowanie i finansowanie badań, konferencji, szkoleń.

W przypadku działalności wymagającej stosownych zezwoleń i koncesji Fundacja podejmie działalność po ich uzyskaniu.